top of page

Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Polisi Egino Emerging yw parchu eich preifatrwydd a chydymffurfio ag unrhyw gyfraith a rheoliad perthnasol ynghylch unrhyw wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu amdanoch, gan gynnwys ar draws ein gwefan, https://eginoemerging.org, a gwefannau eraill yr ydym yn berchen arnynt ac yn eu gweithredu.


Daw’r polisi hwn i rym ar 21 Gorffennaf 2022 a chafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 21 Gorffennaf 2022.

Gwybodaeth a Gasglwn

Mae'r wybodaeth a gasglwn yn cynnwys gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni yn fwriadol ac yn weithredol wrth ddefnyddio neu gymryd rhan mewn unrhyw un o'n gwasanaethau a'n hyrwyddiadau, ac unrhyw wybodaeth a anfonir yn awtomatig gan eich dyfeisiau yn ystod cyrchu ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

Log Data

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, gall ein gweinyddion logio'r data safonol a ddarperir gan eich porwr gwe yn awtomatig. Gall gynnwys cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) eich dyfais, math a fersiwn eich porwr, y tudalennau yr ymwelwch â hwy, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar bob tudalen, manylion eraill am eich ymweliad, a manylion technegol sy'n digwydd yn ynghyd ag unrhyw wallau y gallech ddod ar eu traws.


Sylwch, er nad yw'r wybodaeth hon o bosibl yn dynodi pwy ydych chi'n bersonol, efallai y bydd modd ei chyfuno â data arall i adnabod unigolion unigol yn bersonol.

Gwybodaeth personol

Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol a all gynnwys un neu fwy o’r canlynol:

 

  • Enw

  • Ebost

Rhesymau Cyfreithlon dros Brosesu Eich Gwybodaeth Bersonol

Dim ond pan fydd gennym reswm dilys dros wneud hynny y byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Yn yr achos hwn, dim ond gwybodaeth bersonol sy'n rhesymol angenrheidiol i ddarparu ein gwasanaethau i chi y byddwn yn ei chasglu.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol gennych pan fyddwch yn gwneud unrhyw un o’r canlynol ar ein gwefan:

 

  • Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau gennym trwy e-bost neu sianeli cyfryngau cymdeithasol

  • Defnyddiwch ddyfais symudol neu borwr gwe i gyrchu ein cynnwys

  • Cysylltwch â ni trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, neu unrhyw dechnolegau tebyg

  • Pan fyddwch chi'n sôn amdanom ar gyfryngau cymdeithasol


Gallwn gasglu, dal, defnyddio a datgelu gwybodaeth at y dibenion canlynol, ac ni fydd gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu ymhellach mewn modd sy’n anghydnaws â’r dibenion hyn:


Gallwn gasglu, dal, defnyddio a datgelu gwybodaeth at y dibenion canlynol, ac ni fydd gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu ymhellach mewn modd sy’n anghydnaws â’r dibenion hyn:

 

  • i gysylltu a chyfathrebu â chi

Byddwch yn ymwybodol y gallwn gyfuno gwybodaeth a gasglwn amdanoch â gwybodaeth gyffredinol neu ddata ymchwil a gawn o ffynonellau dibynadwy eraill.

Diogelwch Eich Gwybodaeth Bersonol

Pan fyddwn yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol, a thra byddwn yn cadw’r wybodaeth hon, byddwn yn ei diogelu o fewn dulliau masnachol dderbyniol i atal colled a lladrad, yn ogystal â mynediad heb awdurdod, datgelu, copïo, defnyddio neu addasu.


Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu'r wybodaeth bersonol a roddwch i ni, rydym yn cynghori nad oes unrhyw ddull o drosglwyddo neu storio electronig yn 100% yn ddiogel, ac ni all neb warantu diogelwch data absoliwt. Byddwn yn cydymffurfio â chyfreithiau sy'n berthnasol i ni mewn perthynas ag unrhyw achos o dorri data.


Chi sy'n gyfrifol am ddewis unrhyw gyfrinair a'i gryfder diogelwch cyffredinol, gan sicrhau diogelwch eich gwybodaeth eich hun o fewn ffiniau ein gwasanaethau.

Pa mor Hir Rydym yn Cadw Eich Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol dim ond am gyhyd ag sydd angen. Gall y cyfnod hwn ddibynnu ar yr hyn yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth ar ei gyfer, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn. Os nad oes angen eich gwybodaeth bersonol mwyach, byddwn yn ei dileu neu’n ei gwneud yn ddienw drwy ddileu’r holl fanylion sy’n dangos pwy ydych.


Fodd bynnag, os oes angen, efallai y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol er mwyn i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd neu at ddibenion archifo er budd y cyhoedd, dibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu ddibenion ystadegol.

Preifatrwydd Plant

Nid ydym yn anelu unrhyw un o’n cynhyrchion na’n gwasanaethau yn uniongyrchol at blant o dan 13 oed, ac nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am blant o dan 13 oed yn fwriadol.

Trosglwyddiadau Rhyngwladol o Wybodaeth Bersonol

Mae'r wybodaeth bersonol a gasglwn yn cael ei storio a/neu ei phrosesu lle rydym ni neu ein partneriaid, cwmnïau cysylltiedig, a darparwyr trydydd parti yn cynnal cyfleusterau. Byddwch yn ymwybodol efallai na fydd gan y lleoliadau yr ydym yn storio, prosesu, neu drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol yr un cyfreithiau diogelu data â’r wlad y darparoch y wybodaeth ynddi yn wreiddiol. Os byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti mewn gwledydd eraill: (i) byddwn yn cyflawni'r trosglwyddiadau hynny yn unol â gofynion y gyfraith berthnasol; a (ii) byddwn yn diogelu'r wybodaeth bersonol a drosglwyddir yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Eich Hawliau a Rheoli Eich Gwybodaeth Bersonol

Rydych chi bob amser yn cadw'r hawl i atal gwybodaeth bersonol oddi wrthym, gyda'r ddealltwriaeth y gallai eich profiad o'n gwefan gael ei effeithio. Ni fyddwn yn gwahaniaethu yn eich erbyn am arfer unrhyw un o'ch hawliau dros eich gwybodaeth bersonol. Os byddwch yn rhoi gwybodaeth bersonol i ni rydych yn deall y byddwn yn ei chasglu, ei chadw, ei defnyddio a’i datgelu yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn. Rydych yn cadw’r hawl i ofyn am fanylion unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.


Os byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol amdanoch gan drydydd parti, byddwn yn ei diogelu fel y nodir yn y polisi preifatrwydd hwn. Os ydych yn drydydd parti sy'n darparu gwybodaeth bersonol am rywun arall, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu bod gennych ganiatâd person o'r fath i ddarparu'r wybodaeth bersonol i ni.


Os ydych wedi cytuno yn flaenorol i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd. Byddwn yn rhoi'r gallu i chi ddad-danysgrifio o'n cronfa ddata e-bost neu optio allan o gyfathrebiadau. Byddwch yn ymwybodol efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i'n helpu i gadarnhau pwy ydych.


Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir, wedi dyddio, yn anghyflawn, yn amherthnasol neu’n gamarweiniol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir yn y polisi preifatrwydd hwn. Byddwn yn cymryd camau rhesymol i gywiro unrhyw wybodaeth y canfyddir ei bod yn anghywir, yn anghyflawn, yn gamarweiniol neu wedi dyddio.


Os ydych yn credu ein bod wedi torri cyfraith diogelu data berthnasol ac yn dymuno gwneud cwyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod a rhowch fanylion llawn y toriad honedig i ni. Byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn yn brydlon ac yn ymateb i chi, yn ysgrifenedig, gan nodi canlyniad ein hymchwiliad a'r camau y byddwn yn eu cymryd i ddelio â'ch cwyn. Mae gennych hefyd yr hawl i gysylltu â chorff rheoleiddio neu awdurdod diogelu data mewn perthynas â'ch cwyn.

Terfynau Ein Polisi

Gall ein gwefan gysylltu â gwefannau allanol nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Sylwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys a pholisïau'r gwefannau hynny, ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu harferion preifatrwydd priodol.

Newidiadau i'r Polisi Hwn

Yn ôl ein disgresiwn, efallai y byddwn yn newid ein polisi preifatrwydd i adlewyrchu diweddariadau i'n prosesau busnes, arferion derbyniol cyfredol, neu newidiadau deddfwriaethol neu reoleiddiol. Os byddwn yn penderfynu newid y polisi preifatrwydd hwn, byddwn yn postio'r newidiadau yma ar yr un ddolen yr ydych yn cyrchu'r polisi preifatrwydd hwn.


Os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith, byddwn yn cael eich caniatâd neu’n rhoi’r cyfle i chi optio i mewn neu optio allan o, fel y bo’n berthnasol, unrhyw ddefnyddiau newydd o’ch gwybodaeth bersonol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch eich preifatrwydd, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion canlynol:


Egino yn dod i'r amlwg https://www.eginoemerging.org/contact

bottom of page